Курс лекцій з гістології

Головна / Методички / Курс лекцій з гістології

Вступ

Гістологія (від гр. «гістос» – тканина та «логос» – слово, знання) – це наука про закономірності будови, розвитку і функціон4ування різноманітних тканини живого організму.

Під біологічними тканинами розуміють філогенетично обумовлені комплекси клітин і міжклітинної речовини, подібні за будовою і функціями елементів, що до них належать.

Предмет гістології охоплює вивчення тонкої (мікроскопічної) і ультратонкої (субмікроскопічної) будови структур тваринного організму, їхнього розвитку і змін у різноманітних умовах життєдіяльності. Поєднання знань на гістологічному, біохімічному, анатомічному і фізіологічному рівнях дає змогу отримати цілісний образ організму, формувати теоретичні медикобіологічні підвалини.

Найважливішими визначними властивостями біологічних тканин є їх будова і функції – це дві взаємопов’язані і взаємообумовлені ознаки, що розвивалися і вдосконалювалися у процесі еволюції поряд з ускладненням загальної структурно-функціональної організації і поведінки тваринного організму. Саме цьому в основу визначення будь-якої тканини та її класифікації покладено дві головних ознаки – структура і функції, в залежності від особливостей будови і функціонування тканини відносять до тієї або іншої групи.

Розрізняють чотири типи тканин: епітеліальну, тканини внутрішнього середовища, м’язову та нервову. Клітини кожного з типів цих тканин мають основні структурні та функціональні ознаки, що відрізняють їх від клітин інших тканин, а міжклітинна речовина, розміщена між клітинами, також своєрідна для різних типів тканин. Проте у межах окремих тканин зустрічаються різноманітні морфофункціональні властивості клітин і міжклітинної речовини, що потребує у складі деяких тканин відокремлювати їх підтипи. Так, у тканинах внутрішнього середовища відрізняють кров і сполучну тканину, а останню розділяють на пухку, щільну, кісткову та хрящову. До складу м’язової тканини належать такі її різновиди, як гладка і поперечно посмугована (скелетна та серцева) мускулатура. Групи розрізняють і в інших тканинах. Морфо-функціональна класифікація тканин є найбільше поширеною і застосовується до теперішнього часу.

Сучасна гістологія має широкий арсенал різноманітних мікроскопічних методів дослідження, класичним є метод виготовлення постійного гістологічного препарату. Студентам необхідно ознайомитися з основами техніки виготовлення гістологічних препаратів, щоб зрозуміти їх суть і навчитися їх аналізувати, бо саме постійні препарати широко використовують як в наукових дослідженнях, так і в навчальному процесі.